سگزآبادی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سَگزآبادی

از گویش‌های تاتی جنوبی، رایج در روستای سگزآباد واقع در جنوب غربی قزوین. گویش سگزآبادی دارای جنس مؤنث با پایانۀ a در اسم است، مانند kélma (کِرْم)، نشانۀ جمع e است مسند با مسندالیه مطابقت می‌کند، حرف اضافۀ (از) معمولاً بعد از اسم می‌آید. علامت مفعول بی‌واسطه پس از مفعول می‌آید. صامت g فارسی در سگزآبادی تبدیل به ج می‌شود.