سیراف، بندر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سیراف، بندر

سيراف، بندر

بندر شهر قدیم در ساحل شمالی خلیج فارس. در ۲.۵کیلومتری غرب بندر طاهری قرار دارد. در قرن ۴ق دارای اهمیت بود. تشکیل مرکز تجاری در جزیرۀ کیش باعث رکود و ازبین رفتن اهمیت آن شد و روبه ویرانی نهاد. در دورۀ عباسیان از شهرهای مهم اردشیر خُرّه بود و بعد از شیراز در درجۀ دوم اهمیت قرار داشت. در زمان آل بویه روبه انحطاط نهاد و در زمین‌لرزۀ ۳۶۷ق ویران شد.