سیفون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سیْفون (siphon)

سيْفون

لوله‌ای به شکل U وارونه‌ای با بازوهای نامساوی. وقتی سیفون با مایع پر می‌شود و بازوی کوتاه‌تر در مخزن یا ظرفی قرار می‌گیرد، مایع از بازوی طویل‌تر بیرون می‌ریزد، به شرط آن‌که سر این بازو از سطح مایع مخزن پایین‌تر باشد. به این ترتیب، مایع از سیفون عبور می‌کند، زیرا با خروج آزادانۀ مایع از بازوی طویل‌تر، فشار در تاج سیفون کاهش می‌یابد. اختلاف فشار بین سطح مایع در مخزن (فشار جو) و فشار در تاج سیفون سبب می‌شود مایع در بازوی کوتاه بالا بیاید و جای مایع خارج‌شده از بازوی طویل را بگیرد.