شاه بختی ، محمد (۱۲۷۱ـ۱۳۴۱ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شاه‌بَخْتی‌، محمد (۱۲۷۱ـ۱۳۴۱ش)

محمد شاه‌بَختی

از امرا و فرماندهان‌ لشکر دورۀ‌ رضاشاه‌، استاندار آذربایجان‌ و نمایندۀ‌ مجلس‌ سنا. در جوانی‌ به‌ نیروی‌ قزاق‌ پیوست‌ و از یاران‌ رضاخان‌ در کودتای‌ سوم اسفند ۱۲۹۹‌ش بود. پس‌ از کودتا به‌ درجۀ‌ سرتیپی‌ ارتقا یافت‌ و در ۱۳۰۳‌ش به‌‌منظور سرکوب‌ عشایر لرستان‌ به‌ فرماندهی‌ تیپ‌ پیادۀ‌ لشکر مرکز منصوب‌ شد. از ۱۳۰۴ تا ‌۱۳۰۷ش فرمانده‌ لشکر غرب‌ بود، ولی‌ مورد غضب‌ رضاشاه‌ قرار گرفت‌. او فرمانده‌ تیپ‌ فارس‌، اصفهان‌ و لشکر اول‌ غرب‌ بود و در ۱۳۱۲‌ش به‌ درجۀ‌ سرلشکری‌ رسید‌. از ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰‌ش فرمانده‌ لشکر خوزستان‌ بود و پس‌ از شهریور ۱۳۲۰‌ش درجۀ‌ سپهبدی‌ گرفت‌. در ۱۳۲۳‌ش فرمانده‌ قوای‌ جنوب‌ و دو سال‌ بعد، ریاست‌ لشکر آذربایجان‌ را برعهده‌ گرفت‌. در ۱۳۳۲‌ش استاندار آذربایجان‌ شد و در دورۀ‌ دوم و سوم‌ مجلس‌ سنا نیز نمایندۀ‌ کرمانشاه‌ بود.