شاه‌وردی‌ ( ـ‌۱۰۰۶‌ق)

آخرین حکمران اتابکان لُرستان و بیست‌وچهارمین اتابک از اتابکان‌ لُر کوچک‌. بعد از پدرش،‌ محمدی‌بک،‌ به‌فرمان‌ سلطان‌ محمد خدابنده‌، پادشاه‌ صفوی‌، به‌ مقام‌ «اتابکی»‌ رسید. شاه‌‌عباس‌ اول‌ با خواهر شاه‌وردی،‌ همسر پیشین حمزه‌میرزا، ازدواج‌ کرد و اتحاد میان‌ آن دو مستحکم‌تر شد، اما این اتحاد دیری نپایید و او سرکشی کرد، ولی‌ از سپاه‌ صفوی‌ شکست‌ خورد و در ۱۰۰۲‌ق به‌ بغداد گریخت. شاه‌عباس‌ او را بخشید و وی‌ دگربار به‌ مقام‌ اتابکی‌ رسید؛ اما پس‌ از چندی،‌ به‌ فرمان‌ شاه‌عباس،‌ کشته‌ شد. با مرگ‌ وی،‌ حکومت‌ حاکمان‌ لُر کوچک‌ خاتمه‌ یافت‌.