شمشیران

مجموعه‌ای مشتمل بر شش جزیرۀ کوچک در دریاچۀ ارومیه، بین جزایر اشک و کبودان. در ۳۰‌کیلومتری جنوب غربی بندر رحمانلو قرار دارد. مساحت جزیره‌های کوچک مزبور، روی هم، ۲۹ هکتار و بلندترین نقطۀ آن‌ها ۱,۳۲۴ متر است. نام محلی جزایر مزبور قلیچ یاقلی‌قره است و غیر از جزیره‌های کوچک اصلی، که شمشیران نام دارد، جزیره‌های کوچک دیگر، به ایران‌نژاد، گرده، گیو، مهوار و مهدیس معروف‌اند.