شناساگر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

شناساگر (indicator)

در شیمی، ترکیبی که ساختار و رنگ آن بر اثر پاسخ به محیط اطراف تغییر می‌کند. شناساگرهای متداول شیمیایی معمولاً تغییرات پها، ازجمله لیتموس[۱] و شناساگر همگانی[۲]، یا تغییرات اکسایش[۳] سیستم، ازجمله شناساگر ردُکس (اکسایش ـ کاهش)[۴] را آشکار می‌کنند.

 


  1. litmus
  2. universal indicator
  3. oxidation
  4. redox indicators