شهمیرزادی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

شَهْمیرزادی

از گویش‌های مازندرانی رایج در شهمیرزاد استان سمنان. صامت‌های آن همانند صامت‌های فارسی است. جنس مذکر و مؤنث دستوری در شهمیرزادی وجود ندارد. حالت مفعولی اسم با پسوندهای raـ ، reـ ساخته می‌شود. صفت پیش از موصوف می‌آید و پایانۀ eـ می‌گیرد، ضمیر مشترک (انعکاس) xud/xod است. نشانۀ ماضی استمراری mi-/ma- است. برخی از واژگان شهمیرزادی:  per «پدر»،  varf «برف»، و zan «زن».