شیخ کرنا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شیخ کَرنا ( -1331ق)

دلقک و لودۀ عصر ناصری. بذله‌گو و شیرین‌زبان و در اجرای نمایش‌های خنده‌دار زبانزد بود. دربارۀ وجه تسمیۀ شیخ کرنا دو روایت وجود دارد: برخی گفته‌اند که با دهانش صدای کرنا درمی‌آورد، و گروهی هم نقل کرده‌اند که همیشه چپقی با دستۀ بلند، حدود یک متر، در دست او بود که به کرنا شباهت داشت.

شیخ کرنا در نمایش‌های تعزیۀ مضحک هم نقش ایفا می‌کرد.