طایر نایینی، حسن علی (نایین ۱۲۶۷ـ۱۳۳۰/۱۳۱۳ق)

طایرِ نایینی، حسن‌علی (نایین ۱۲۶۷ـ۱۳۳۰/۱۳۱۳ق)

شاعر و تذکره‌نویس ایرانی. تحصیلاتش را در اصفهان و تهران تکمیل کرد و سپس به کار دیوانی روی آورد. بیشتر اشعارش مرثیه است. تذکره‌ای به‌نام تذکرۀ نایین نوشته و برخی از اشعارش را در آن کتاب آورده است. نسخه‌ای از این کتاب در دفتر سوم میراث اسلامی ایران به‌چاپ رسیده است (قم، ۱۳۷۵ش).