طبرک، قلعه (ری)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

طَبَرَک، قلعه (ری)

قلعه‌ای در شهرری. این قلعه بر فراز کوهی کوچک در حوالی شمال شهر ری، جانب راست جادۀ خراسان قرار داشت. در ۵۸۸‌ق سلطان طغرل بن ارسلان، آخرین سلطان سلجوقی عراق، آن را ویران کرد. گفته شده این قلعه را منوچهر بن قابوس زیاری در قرن ۵‌ق احداث کرد. نیز گفته‌اند که خوارزمشاه تکش بن ارسلان به ری دست یافت و قلعه را به تصرّف خود درآورد؛ هنگام بازگشت یکی از امیران خود به نام طمغاج را به همراه ۲‌هزار سرباز در آن‌جا قرار داد تا آن را تجهیز کرده و استوار سازد. امّا هنگامی که طغرل بن ارسلان به ری آمد و قلعه را محاصره کرد و تصمیم گرفت سلاح و ادوات جنگی را از آن‌جا خارج کنند و به مردم ری فرمان داد تا ذخایر قلعه را به تاراج ببرند. پس از آن قلعه طبرک را به‌کلی ویران کرد.