عاشق ویسل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

عاشق ویسَل (۱۸۹۴ـ۱۹۷۳)
شاعر و نوازندۀ ترک. در ۷سالگی به‌علّت بیماری نابینا شد. از ده‌سالگی به شعر و موسیقی روی کرد. در ۱۹۳۰ احمد قُدسی تَجر، مدیرکل آموزش ملی سیواس، استعداد ویسل را کشف کرد. به سفرهای زیادی رفت و در مدارس متعدد موسیقی تدریس کرد. از دنیای تاریک بیرون به جهان روشن درون خود پناه برد. آثار او سرشار از عشق، دوستی، شادی و زیبایی است. از آثارش: گفته‌ها؛ نواهایی از سازم؛ مجموعۀ اشعارش با نام دوستان مرا به یاد آورند.