عامل محدودکننده

عامل محدودکننده (limiting factor)

هر عامل مؤثر بر نرخ واکنش‌های سوخت‌وسازی. میزان نور یا دی‌اکسید کربن عامل محدودکننده در فتوسنتز (نورآمایی)‌اند، زیرا هردو در تولید هیدرات‌های کربن ضروری‌اند. در آزمایش‌ها مشاهده شده است که به موازات کاهش نور، فتوسنتز کند می‌شود و نهایتاً باز می‌ایستد. اعتقاد بر این است که افزایش تراکم دی‌اکسیدکربن در جو، که از سوختن سوخت‌های فسیل پدید می‌آید، موجب رشد سریع‌تر گیاهان خواهد شد.