عایشه سمرقندی

عایشۀ سمرقندی (پیش از قرن ۸ق)
(یا: عایشۀ مقریه) بانوی شاعر ایرانی. نخستین‌بار نام این بانوی شاعر در تاریخ گزیده آمده است. گویا جارالله زمخشری نزد وی فقه و عربی خوانده است. عایشه در سرودن رباعی مهارت داشت.