غشای زلالی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

غِشایِ زُلالی (synovial membrane)

پردۀ پوشانندۀ سطح مفصلی استخوان‌ها و سطح داخلی رباط‌‌[۱]های تشکیل‌دهندۀ مفصل[۲]. این غشا مایع شفاف روان‌سازی با خاصیت قلیایی، با نام مایع زلالی[۳]، ترشح می‌کند. به التهاب این پرده سینوویت[۴] می‌گویند.

 


  1. ligament
  2. joint
  3. synovial fluid
  4. synovitis