غول بیابانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

غول‌بیابانی

(در تداول عامیانه: غولْ‌بیابونی؛ کنایه از مردی تنومند، بدهیبت، ژولیده‌موی و پشم‌آلود) در باورهای عامیانه موجودی افسانه‌ای و نامرئی با نیرویی جادویی. این موجود خیالی، که در بیابان‌ها زندگی می‌کند، به هر شکلی درمی‌آید، نام همه کس را می‌داند و صدای همه کس را تقلید می‌کند و مدام درپی آن است که افراد تنها را به حیله و افسون فریب دهد و با خود همراه سازد. در این حکایت‌ها، اشاره نشده است که غول‌بیابانی فریب‌خوردگان را به کجا می‌برد. جز در هفت‌پیکر، جنسیت غول‌بیابانی همیشه مذکر است. همچنین بازیگری که با چهرۀ مبدل در حالی‌که پوست گوسفند سیاهی به تن دارد و سوارِ دو چوب‌پای بلند می‌شود، در ایام نوروز به خیابان‌ها می‌آید و نمایش اجرا می‌کند. غول‌بیابانی گاه در کنار گروه نمایشیِ آتش‌ افروز نیز نمایش اجرا می‌کند. نیز← میر_نوروزی؛ کوسه_برنشین؛ آتش‌افروز