باز کردن منو اصلی

فاضل اندیجانی

فاضل اَندیجانی (قرن ۱۰ق)

شاعر تاجیک. از دانشوران بنام روزگارش بود. به هندوستان رفت. پس از کسب اجازه از همایون گورکانی به زیارت حج و حرمین شریفین رفت. در مصر درگذشت. فاضل سخنوری توانا بود و در فنون شاعری مهارت داشت.