فتحعلی خان افشار ( ـ۱۱۷۸ق)

فَتحعلی‌خان افشار ( ـ۱۱۷۸ق)

از امرا و سرداران‌ بزرگ‌ نادر شاه‌ افشار. او به‌هنگام‌ فتح‌ هند پیشرو سپاه‌ نادر بود. وی‌ پس‌ از قتل‌ نادر‌شاه‌ (۱۱۶۰ق)، به‌ ابراهیم‌‌خان‌ (شاه‌) افشار پیوست‌. بعد از او، با آزاد‌خان‌ افغان متحد شد (۱۱۶۶ق) و به‌ دستورش‌ با کریم‌خان‌ زند جنگید (۱۱۶۷ق) که‌ منجر به‌ فرار کریم‌‌خان‌ گردید. در ۱۱۷۰ق، پس‌ از پیروزی‌ محمدحسن‌خان‌ قاجار بر آزاد‌خان‌ به‌ او پیوست‌. با کشته‌شدن‌ محمدحسن‌خان‌ در جنگ‌ (۱۱۷۳ق)، به‌سمت‌ آذربایجان‌ حرکت و دعوی‌ استقلال‌ کرد. در اواخر ۱۱۷۵ق، کریم‌خان‌ فتحعلی‌خان‌ را در قلعۀ‌ اورمیه‌ محاصره‌ کرد و سرانجام،‌ پس‌ از ۹ ماه‌ محاصره‌، تسلیم‌ شد. کریم‌‌خان‌ او را بخشید و وی‌ را مأمور سرکوب‌ اشرار و راهزنان‌ منطقه‌ کرد. پس‌ از آن‌‌ همراهِ‌ کریم‌خان‌ به‌طرف‌ اصفهان‌ رفت‌ اما در راه‌ به دستور کریم‌خان‌ کشته شد.