فرآسپ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فرآسْپ

(یا: پراسپا) از شهرهای مهم آذربایجان در دوران اشکانیان، احتمالاً تختگاه دولت آتروپاتکان. مورخان رومی فرآسپ را ناحیه‌ای کوهستانی گزارش کرده‌اند. در ۳۶پ‌‌م مارکوس آنتونیوس یکی از سه کنسول روم به‌همراه آرتاواز ارمنی به ایران لشکر کشید اما در محاصرۀ فرآسپ ناکام ماند و نتوانست باروهای بلند آن را تسخیر کند. سپاه اشکانی در دشت‌ها و کوه‌پایه‌های اطراف فراسپ لشکریان مارکوس آنتونیوس و ارامنۀ متحد او را به‌سختی شکست داده به هزیمت واداشتند. فرآسپ را همان تخت سلیمان کنونی پنداشته‌اند، اما توصیف رومیان از دژ فراسپ با قَلعۀ ضَحّاک (← ضحاک،_قلعه_(هشترود)) در ناحیۀ کوهستانی هشترود بیشتر همخوانی دارد.