فرورد، هندریک (۱۹۰۱ـ۱۹۶۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

فِرْورْد، هِنْدریک (۱۹۰۱ـ۱۹۶۶)(Verwoerd,Hendrik)

فِرْورْد، هِنْدريک

دولتمرد و سیاستمدار حزب ملی‌گرایان[۱] از جناح راست در افریقای جنوبی و نخست‌وزیر آن کشور (۱۹۵۸ـ‌۱۹۶۶). در سِمَت وزیر امور بومی (۱۹۵۰ـ‌۱۹۵۸) از مشوّقان اصلی قانون‌گذاری برای تبعیض‌ نژادی (جدایی نژاد) بود. در ۱۹۶۰ کنگرۀ ملی افریقا[۲] را ممنوع کرد و در ۱۹۶۱ افریقای جنوبی را از جامعۀ کشورهای مشترک‌المنافع خارج کرد و آن را به‌شکل جمهوری درآورد. در ۱۹۶۶ ترور شد. فروُرد در هلند زاده شد و در افریقای جنوبی، هلند، و آلمان درس خواند. پس از آغاز کار دانشگاهی در رشتۀ جامعه‌شناسی، در ۱۹۳۷ سردبیر نشریۀ ملی‌گرای دی ترانسوالر[۳] شد و در انتخابات ۱۹۴۸ در مقام نامزد حزب ملی شرکت کرد. اما به‌علت شکست در کسب کرسی نمایندگی به سناتوری منصوب شد، تا این‌که در ۱۹۵۸ به پارلمان راه یافت.

 


  1. Nationalist Party
  2. African National Congress
  3. Die Transvaler