فلات ایران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

فَلات ایران

فلاتی وسیع و نسبتاً مرتفع در آسیای غربی که از درۀ دجله در غرب تا درۀ سند و پامیر در شرق و ساحل جنوبی دریای خزر در شمال تا خلیج فارس و اقیانوس هند در جنوب گسترده شده است. این فلات ۹۰درصد ایران کنونی را شامل می‌شود. افغانستان و بلوچستانِ پاکستان در نیمۀ شرقی این فلات قرار دارد.