فیزیک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فیزیک (physics)

رشته‌‌ای از علوم برای بررسی قوانین حاکم بر ساختار عالم و خواص ماده، انرژی، و برهم‌کنش آن‌ها. برای آسانی، فیزیک را غالباً به شاخه‌هایی مانند فیزیک اتمی[۱]، فیزیک هسته‌ای[۲]، فیزیک ذرات[۳]، فیزیک حالت جامد[۴]، فیزیک مولکولی[۵]، الکتریسیته[۶] و مغناطیس[۷]، نورشناسی[۸]، صوت‌شناسی[۹]، گرما[۱۰]، ترمودینامیک[۱۱]، نظریۀ کوانتومی[۱۲]، و نسبیت[۱۳] دسته‌بندی می‌کنند. پیش از قرن ۲۰، فیزیک را فلسفۀ طبیعی[۱۴] به‌شمار می‌آوردند. فهرست برندگان جایزۀ نوبل در رشتۀ فیزیک در جدول آمده است.

 


 1. atomic physics
 2. nuclear physics
 3. particle physics
 4. solid-state physics
 5. molecular physics
 6. electricity
 7. magnetism
 8. optics
 9. acoustics
 10. heat
 11. thermodynamics
 12. quantum theory
 13. relativity
 14. natural philosophy