قانون سازماندهی مجدد سرخ پوستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قانون سازماندهی مجدد سرخ پوستان Indian Reorganization Act

قانون فدرالی در امریکا که در 18 ژوئن 1934 به تصویب رسید و هدف از آن بازسازی حکومت‌های اقوام سرخ‌پوست امریکایی و حفظ فرهنگ آن‌ها بود. پس از اجرای تحقیقی براساس «قانون دوز[۱] برای توزیع عمومی زمین‌ها»، وضعیت اسفبار زندگی سرخ‌پوستان آشکار شد و پیشنهاد اصلاحات عمیق مطرح گردید. قانون سازماندهی مجدد سرخ‌پوستان، هزاران هکتار از زمین‌ها را به حفاظت‌گاه‌ها بازگرداند، کمک‌های مالی و فنی فدرال را برای گروه‌های قومی فراهم آورد، خدمات بهداشتی و آموزشی را موجب شد، و تصویب قوانین اساسی مکتوب را در میان سرخ‌پوستان تشویق کرد. این قانون، پایۀ قوانین جاری فدرال دربارۀ سرخ‌پوستان در امریکا به ‌شمار می‌رود.  1. Daws