قانون سلامت و ایمنی در کار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 23:35, 15 October 2020 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

قانون سلامت و ایمنی در کار Health and Safety at Work

قانون ناظر به حداقل استانداردهای سلامت و ایمنی در محیط کار، مصوب 1974. این قانون حامی کارگران در قبال کارهای خطرناک مانند کار با ماشین‌آلات بدون حفاظ ایمنی یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی خطرناک است. اجرای این قانون بر عهدۀ مرجع اجرایی سلامت و ایمنی[۱] است که بازرسان آن از محیط کار بازدید به عمل می‌آوردند و شکایات را رسیدگی می‌کنند. این بازرسان دارای اختیار پیگرد قانونی کار فرمایند. اتحادیه‌های کارگری نیز بر سلامت و ایمنی محیط کار نظارت دارند و اغلب یکی از کارگران را به مثابه نمایندۀ ایمنی کارگاه برمی‌گزینند.  1. Health and Safely Executive