قوانین دریانوردی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 21:03, 3 April 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

قوانین دریانوردی (انگلیس) Navigation Acts

مجموعه قوانین مصوب 1381م در انگلیس برای حمایت از دریانوردی دربرابر رقبا و تضمین انحصار تجارت بین انگلیس و مستعمراتش. آخرین قانون دریانوردی (فعالیت تجارت ساحلی تا 1853) در 1849 لغو شد. هرچند قوانین دریانوردی به افزایش قیمت‌ها منجر شد اما در تبدیل کردن انگلیس به قدرت بزرگ دریایی کمک کرد. این قوانین، در قرن هفدهم تجارت هلند را نابود کرد و یکی از علل انقلاب امریکا[۱] بود.  1. American Revolution