لال بازی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:14, 16 January 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

لال بازی

ادای مقصود با ایما و اشاره و بدون استعانت از الفاظ و کلمات. نمایشی بدون سخن که با همراهی یکی از سازها بازی می‌شود. نمونۀ ایرانی آن از انواع تقلید است، که گاهی در برنامه‌های مطربی اجرا می‌شد. روایت است که در مواردی از تماشاگران خواسته می‌شد که رمز و ابهامی را که در نمایش هست، بیان کنند.