لوله عصبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لولۀ عصبی (neural tube)
ساختمانی در بدن رویان. مغز و نخاع از آن ساخته می‌شوند. این لوله از اتصال دو لبۀ ناودان موجود در صفحۀ بافت عصبی اولیه به یکدیگر پدید می‌آید. اتصال ناقص این لبه باعث نقص لولۀ عصبی[۱]، ازجمله اسپینا بیفیدا[۲]، می‌شود.

 


  1. neural tube defect
  2. spina bifida