لوله عصبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

لولۀ عصبی (neural tube)
ساختمانی در بدن رویان. مغز و نخاع از آن ساخته می‌شوند. این لوله از اتصال دو لبۀ ناودان موجود در صفحۀ بافت عصبی اولیه به یکدیگر پدید می‌آید. اتصال ناقص این لبه باعث نقص لولۀ عصبی[۱]، ازجمله اسپینا بیفیدا[۲]، می‌شود.

 


  1. neural tube defect
  2. spina bifida