لیان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

لیان

از شهرهای معروف عیلامی که در کتیبه‌های عیلامی و اکدی و سومری از آن نام برده‌ شده است. لیان همراه هوپشنو، کبناک، شوش، انشان، هوهنور، سیماش و اوان از مراکز فرهنگی و تجاری عیلام باستان شمرده می‌شد. جایگاه دقیق و موقعیت جغرافیایی لیان هنوز آشکار نیست، اما چون آن‌جا را بندر معرفی کرده‌اند و هیئت باستان‌شناسی فرانسه به سرپرستی پِزار در ۱۹۱۳ از اتلال ریشهر در نزدیکی بندر بوشهر، آجر نوشتۀ عیلامی شوتروک ناخونته را یافته است، بندر بوشهر را همان لیان باستان می‌پندارند؛ با این حال، هنوز اسنادی دقیق در دست نیست. لیان از مراکز مذهبی عیلام بود و معبد چندین خدا در آن‌جا قرار داشت. هومبان نومن عیلامی معبدی برای انجمنی از خدایان عیلام به نام پهاهوتپ در لیان ساخته بود. معابد الهۀ کیریرشا و خدای هومبان نیز در آن‌جا قرار داشت.