مالیات نزولی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مالیات نزولی (regressive tax)

نوع مالیاتی که در آن هر اندازه درآمد مؤدی مالیاتی بیشتر باشد، نسبت یا درصد مالیات پرداختی کمتر است. این نوع مالیات، با مالیات تصاعدی[۱] که نسبت پرداختی با افزایش درآمد افزایش می‌یابد، و مالیات تناسبی[۲] که در آن نسبت مالیات پرداختی در تمام سطوح مختلف درآمد ثابت می‌ماند، تفاوت دارد. مالیات شهرداری[۳] و مالیات کالاهای داخلی[۴]، نمونه‌هایی از مالیات نزولی در بریتانیا به‌شمار می‌روند.

 


  1. progressive tax
  2. proportional tax
  3. council tax
  4. excise duties