محمد خان زند ( ـ۱۲۱۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

محمّد‌خان زند ( ـ۱۲۱۳ق)

امیرزادۀ زند، پسر زکی‌‌خان‌. پس‌ از کشته‌شدن‌ پدرش‌ به‌ بصره‌ فرار کرد. در ۱۲۱۲ق و پس از اطلاع از قتل آقامحمدخان، از بصره‌ به‌ فارس‌ برگشت‌ و به‌همراهی‌ ایل‌ ممسنی‌ به‌ اصفهان‌ رفت‌ و در آن‌جا حکومتی‌ برای‌ خود تشکیل‌ داد. حسینقلی‌خان قاجار دولو و چند تن از سرداران قاجار برای‌ مقابله‌ با او به‌ اصفهان‌ لشکر کشیدند. محمد‌خان‌ در این‌ مصاف‌ شکست‌ خورد و به‌‌طرف‌ سیلاخور و بروجرد رفت‌. فتحعلی‌شاه‌ گروهی‌ را مأمور دستگیری‌ او کرد. محمد‌خان‌ پس‌ از شکست‌ مجدد، به‌طرف‌ بصره‌ گریخت اما در اطراف دزفول به اسارت اتباع حسن‌خان، والی لرستان فیلی، افتاد. حسن‌خان نیز او را کور کرد و به تهران فرستاد و به فرمان فتحعلی‌شاه اعدامش کردند.