مدیریت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مدیریّت (management)
فرآیند یا فن اداره‌کردن یک کسب و کار. نظام‌های مدیریتی متناسب با نوع سازمان، شرکت و هدف‌های مربوط به آن‌ها شکل می‌گیرند. از اوایل دهۀ ۱۹۷۰، تقاضا برای کسب مهارت‌های علمی و مدون مدیریت رو‌به افزایش بوده است، نظیر مهارت‌هایی که طی دوره‌هایی در مدرسۀ بازرگانی هاروارد[۱] در ایالات متحده امریکا و در مدرسۀ بازرگانی لندن[۲] تدریس می‌شده است. برعکس، در ژاپن، این‌گونه مهارت‌ها را در حین کار فرا می‌گیرند. کارکنان تمایل دارند که همۀ دورۀ خدمت خود را در شرکت معیّنی بگذرانند و در اواخر دورۀ خدمت به سِمت‌های مدیریتی دست‌ یابند. در اروپا، مدیریت براساس اجماع[۳]، بیش از مدیریت براساس تصمیم‌گیری‌های فردی، طرف توجه بوده است.  1. Harvard Business School
  2. London Business School
  3. mangement by Consensus