معامله دسته جمعی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

معاملۀ دسته‌جمعی (collective bargaining)
(یا: قرارداد دسته‌جمعی) مذاکرات کارگرانی که معمولاً عضو یک اتحادیۀ کارگری‌اند با کارفرمایان درخصوص شرایط کار، مانندِ دستمزد و ساعات کار و مزایای جانبی و امنیت شغلی و ایمنی. در قرن ۱۹، در بریتانیا معمول شد و امروزه، بخشی بسیار مهم از جنبش‌های کارگری و اقدامی پذیرفته‌شده در بیشتر کشورهای صنعتی است.