منار خسروگرد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

منار خسروگِرد

منار خسروگِرد

در جنوب دهکدۀ خسروگرد در ۱۰کیلومتری غرب سبزوار از آغاز قرن ۶ق. مناری آجری با ۲۱ متر ارتفاع است که بر روی سکویی با عرض و طول و ارتفاع ۵۴ متر قرار دارد. تزیینات آجری لوزی‌شکل و دو کتیبه به خط کوفی دارد. احتمالاً به مسجد خسروگرد تعلق داشته است. در شمال آن قلعه ـ شهر خسروگرد بوده است.