منحنی توزیع نرمال

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مُنحنی توزیع نرمال (normal distribution curve)

مُنحني توزيع نرمال

منحنی زنگی‌شکلی، حاصل از ترسیم نمودار توزیع احتمال نرمال[۱]. توزیع نرمال مفیدترین توزیع احتمال در آمار است که کارل فریدریش گاوس[۲]، ریاضی‌دان آلمانی، آن را از راه ریاضی و به‌صورت توزیع احتمال خطای اندازه‌گیری‌ها به‌دست آورد. به‌همین سبب، این نمودار به منحنی گاوسی نیز معروف است. این توزیع نسبت به میانگین[۳] متقارن است و اگر داده‌های جمع‌آوری‌شده از توزیع نرمال تبعیت کنند، تمرکز داده‌ها در اطراف مقدار میانگین بیشتر است و با دورشدن از میانگین در هر یک از دو جهت، به‌صورت متقارن کمتر می‌شود. فرمول ریاضی این توزیع چنین است: (فرمول ۱) که در آن، µ میانگین وσ ‌انحراف معیار[۴] است. در این فرمول، اگر میانگین برابر صفر، و انحراف معیار برابر یک باشد، توزیع نرمال استاندارد به‌دست می‌آید. فرمول ۱: 

38425000-1.jpg
 


  1. normal probability distribution
  2. Karl Friedrich Gauss
  3. mean
  4. standard deviation