منلایوس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مِنِلائوس (Menelaus)

مِنِلائوس

در اساطیر یونان، شاه اسپارت[۱]، پسر آترئوس[۲]، برادر آگاممنون[۳]، شوهر هلن[۴] و پدر هرمیونه[۵]. با کمک برادرش، توئستس[۶] را از تخت سلطنت میسن (موکنای)[۷] به زیر کشید و او به‌همراه او رهبری یونانیان را در جنگ علیه تروا[۸] برعهده داشت. منلائوس، پس از جنگ تروا، با هلن به اسپارت بازگشت و تا زمانی‌که زئوس[۹] او را به الوسیوم[۱۰] منتقل کرد، با او در آرامش زیست. یونانیان، محل دفن آنان را در تراپنای[۱۱]، در لاکونیا[۱۲]، در بخش جنوبی یونان می‌دانستند؛ در این محل، آن دو و برادرهای هلن، کاستور[۱۳] و پولوکس[۱۴]/پولودیوکیس‌[۱۵]، به جایگاهی خداگونه دست یافتند. عداوت‌های دودمانی دو خاندان آترئوس و توئستس به افسانۀ آتریدا[۱۶] شهرت یافت.

 


 1. Sparta
 2. Atreus
 3. Agamemnon
 4. Helen
 5. Hermione
 6. Thyestes
 7. Mycenae
 8. Troy
 9. Zeus
 10. Elysium
 11. Therapnae
 12. Laconia
 13. Castor
 14. Pollux
 15. Polydeuces
 16. Atridae