مکلین، دونالد دوارت (۱۹۱۳ـ۱۹۸۳)

مَکْلین، دونالد دوارْت (۱۹۱۳ـ۱۹۸۳)(Maclean, Donald Duart)

مَکْلين، دونالد دوارْت

جاسوس انگلیسی. در همان زمان که کارمند دولت بریتانیا بود برای شوروی نیز جاسوسی می‌کرد. در ۱۹۵۱ به اتفاق گای برجس[۱] به شوروی فرار کرد. مکلین در خانوادۀ پرسبیتری[۲] سخت‌گیری بزرگ شد، در دانشگاه کیمبریج درس خواند و در همان‌جا به استخدام کا گ ب[۳] (سازمان اطلاعاتی شوروی) درآمد. کارمند وزارت خارجۀ انگلستان در واشینگتن (۱۹۴۴) و قاهره (۱۹۴۸) بود. سپس به لندن بازگشت و در ۱۹۵۰ رئیس ادارۀ امور امریکا در وزارت خارجۀ بریتانیا شد.

 


  1. Guy Burgess
  2. Presbyterian
  3. K G B