ناتورالیسم (هنر)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ناتورالیسم (هنر)

رجوع شود به :طبیعت گرایی (فلسفه)