نارام سین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

نارامْ‌سین (Naramsin)

نارامْ‌سين

(یا: نَرام‌سین/نارام‌سوئِن) دومین پادشاه مقتدر اکد (۲۲۵۴ـ۲۲۱۸پ‌م). او همانند سارگون اکدی (۲۳۳۴ـ۲۲۷۹پ‌م) بر سراسر بِینُ‌النَّهرِین و زاگرس در غرب فلات ایران استیلا یافت و عیلام را خراج‌گزار اَکَد کرد. نارام‌سین در سال ۲۲۲۳پ‌م با هیتا، شاه سلسلۀ عیلامی اَوان، مصالحه کرد و از او تعهد گرفت که اجازه ندهد اقوام گوتی به اکد حمله کنند. استل معروف نارام‌سین صحنۀ پیروزی سپاه اکد را بر لولوبیان نشان می‌دهد؛ این استل در معبد شهر سیپار نگهداری می‌شد. در سال ۱۱۶۰م شوتروک ناهونته سیپار را تصرف کرد و استل نارام‌سین را به معبد شوش برد. باستان‌شناسان فرانسوی در آغاز قرن ۲۰ استل نارام‌سین را در کاوش‌های شوش یافتند و به موزۀ لوور در پاریس بردند.