نمودار تندی ـ زمان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نمودار تُندی ـ زَمان (speed-time graph)

نموداری برای توصیف حرکت[۱] یک جسم، با نشان‌دادن نحوۀ تغییر تندی یا سرعت[۲] آن برحسب زمان. شیب[۳] این نمودار شتاب[۴] شیء را به‌دست می‌دهد. اگر شیب صفر و نمودار به‌صورت خطی افقی باشد، جسم با تندی ثابت یا سرعت یکنواخت، و اگر شیب ثابت باشد، جسم با شتاب یکنواخت حرکت می‌کند.

 


  1. motion
  2. velocity
  3. gradient
  4. acceleration