نمودار مسافت ـ زمان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نمودار مسافت ـ زمان (distance-time graph)

نمودار مسافت ـ زمان

نموداری برای توصیف حرکت[۱] یک جسم، از طریق نشان‌دادن رابطۀ بین مسافت طی‌شده و زمان صرف‌شده. با مشخصکردن مسافت روی محور قائم در‌برابر زمان روی محور افقی، نموداری حاصل میشود که شیب[۲] آن تند[۳]ی حرکت جسم است. اگر این شیب ثابت و نمودار بهشکل خط راست باشد، جسم دارای سرعت یکنواخت یا ثابت است، اما اگر شیب تغییر کند و نمودار بهشکل منحنی[۴] باشد، تندی هم تغییر میکند و می‌توان گفت جسم شتاب[۵] ‌دارد و سرعت[۶] آن افزایش یا کاهش مییابد.

 


  1. motion
  2. gradient
  3. speed
  4. curve
  5. acceleration
  6. velocity