نمودار کلوچه ای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

نمودار کلوچه‌ای (pie chart)

نمودار کلوچه‌اي

(یا: نمودار دایره‌ای) وسیله‌ای برای نمایش و مقایسۀ انواع متفاوت داده‌[۱]ها. این نمودار به‌شکل دایره‌ای است که با قطاع[۲]هایی به اندازۀ متفاوت، مانند برش‌هایی از کلوچه، تقسیم می‌شود. زاویۀ هر قطاع متناسب با اندازۀ گروهی از داده‌هاست که قطاع آن را نمایش می‌دهد. مثلاً داده‌‌های حاصل از بررسیِ ترافیک را می‌توان به‌صورت زیر با نمودار کلوچه‌ای نمایش داد: (۱) نسبت هر فقره از داده‌ها را به‌صورت درصد مشخص می‌کنیم؛ (۲) ۱۰۰درصد معادل ۳۶۰ درجۀ دایره است، بنابراین هر ۱درصد معادل است با ۳۶/۱۰۰ = ۳.۶ درجه؛ (۳) زاویۀ قطاع مربوط به هر فقره از داده‌ها را با ضرب‌کردن درصد آن در ۳.۶ به‌دست می‌آوریم و قطاع را مشخص می‌کنیم. نمودار با رنگ‌آمیزی یا هاشور‌زدن قطاع‌ها و دردست‌بودن راهنمای نمودار واضح‌تر می‌شود.

 


  1. data
  2. sector