نوسازی شهری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

نوسازی شهری (urban renewal)

وفق‌دادن بناها و محله‌های موجود شهر با تحولات اقتصادی، اجتماعی و محیطی، به‌جای تخریب آن‌ها. از اوایل دهۀ ۱۹۷۰، با کم هزینه‌تر شدن نوسازی از ساخت مجدد، نوسازیِ شهری افزایش یافت. هدف اصلی از نوسازی شهری، حفظ بناهای تاریخی و هویت فرهنگی هر محل است، با این حال بهبود شرایط محیطی و تأمین نیازهای جدید، همچون تردّد روزافزون خودروها، نیز لحاظ می‌شود. به‌سازی بافت، یعنی ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ناحیه، از گزینه‌های مطرح در نوسازی شهری است.