هلیله، خلیج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

هَلیلِه، خلیج

خلیج کوچکی در استان بوشهر، کرانۀ شرقی خلیج فارس. در ۲۰کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد. دهانۀ این خلیج کوچک حدود چهار کیلومتر و فرورفتگی آن در خشکی شش کیلومتر است.