هلیله، خلیج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هَلیلِه، خلیج

خلیج کوچکی در استان بوشهر، کرانۀ شرقی خلیج فارس. در ۲۰کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد. دهانۀ این خلیج کوچک حدود چهار کیلومتر و فرورفتگی آن در خشکی شش کیلومتر است.