هلیله، خلیج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\4' به '<!--4')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

هَلیلِه، خلیج

خلیج کوچکی در استان بوشهر، کرانۀ شرقی خلیج فارس. در ۲۰کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد. دهانۀ این خلیج کوچک حدود چهار کیلومتر و فرورفتگی آن در خشکی شش کیلومتر است.