هم صدایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هم‌صدایی

از صنایع بدیع لفظی. تکرار یا توزیع مصوت کوتاه یا بلند در کلمات به‌کاررفته در متن یا شعر است: یاد باد آن‌که ز ما وقت سحر یاد نکرد (حافظ) که در این مصراع مصوت بلند ā چندبار تکرار شده است. تتابع اضافات تکرار مصوت کوتاه e است که در ادب فارسی، برخلاف ادب عربی، حُسن است. این صنعت در اغلب زبان‌ها کاربرد دارد و در ضمن هم‌صدایی موسیقی درونی سخن را باعث می‌شــود.