هم صدایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\4' به '<!--4')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

هم‌صدایی

از صنایع بدیع لفظی. تکرار یا توزیع مصوت کوتاه یا بلند در کلمات به‌کاررفته در متن یا شعر است: یاد باد آن‌که ز ما وقت سحر یاد نکرد (حافظ) که در این مصراع مصوت بلند ā چندبار تکرار شده است. تتابع اضافات تکرار مصوت کوتاه e است که در ادب فارسی، برخلاف ادب عربی، حُسن است. این صنعت در اغلب زبان‌ها کاربرد دارد و در ضمن هم‌صدایی موسیقی درونی سخن را باعث می‌شــود.