والتون، آیزاک (۱۵۹۳ـ۱۶۸۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

والْتون، آیزاک (۱۵۹۳ـ۱۶۸۳)(Walton, Izaak)

نویسندۀ انگلیسی. شهرت والتون مرهون جُنگ به‌یادماندنی‌اش دربارۀ ماهی‌گیری، با نام ماهی‌گیر قهار، یا سرگرمی آدم اندیشمند[۱] (۱۶۵۳) است. شرح حالِ شاعرانی چون جان دان[۲] (۱۶۵۸) و جورج هِربِرت[۳] (۱۶۷۰)، ریچارد هوکر[۴] (۱۶۶۵)، عالم الهیّات، را نیز نوشت.

 


  1. (The Compleat Angler, or the Contemplative Man’s Recreation (the
  2. John Donne
  3. George Herbert
  4. Richard Hooker