باز کردن منو اصلی

ولی محمدخان اشترخانی

ولی‌محمدخان اشترخانی

رجوع شود به :اشترخانی، ولی محمد خان ( ـ۱۰۲۰ق)